Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LUXAUTO 2023

ARTIKEL 2- ALGEMEEN

2.1. M.b.t. de staat van het gehuurde voertuig
De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, onderhoud en reinheid en verklaart zich bereid de brandstof of elektriciteit, verbruikt tijdens de huurperiode te betalen. Indien tijdens of na de verhuring blijkt dat verkeerde brandstof in het voertuig getankt werd of het voertuig werd onjuist opgeladen (of gebruikt is als stroombron), verbindt de huurder er zich toe, de kosten van reinigen of herstellen van de brandstoftank en/of batterij(en) en motor(s) te zullen vergoeden. Deze kosten zijn niet limitatief, de huurder erkend verantwoordelijk te zijn voor alle mogelijke kosten die de fout met zich meebrengt. en motor te zullen vergoeden.

2.2 Bediening van het voertuig als een goede huisvader
De huurder is verplicht zich van het voertuig te bedienen als een goede huisvader. Het begrip goede huisvader wordt hierna op niet-limitatieve wijze geïllustreerd met een aantal voorbeelden

Zo is het verboden om het gehuurde voertuig te overladen door onder meer een aantal te personen te vervoeren groter dan het aantal voorzien in de verzekeringspolis of door het politiereglement, de keuring of voorzien door de fabrikant. Het is bij voorbeeld eveneens verboden om het nuttige laadvermogen toegestaan door de wet of door de reglementen betreffende het laden van voertuigen te overtreffen.

Elk gebruik van het gehuurde voertuig, dat niet correspondeert met een gebruik zoals een goede huisvader, en dat schade verwekkend is, geeft aanleiding tot een schadevergoeding welke ten laste is van de huurder.

Voor het besturen van onze voertuigen dient de huurder ouder dan 21 jaar te zijn. Bestuurders jonger dan 26 jaar betalen een extra premie op de huurprijs.

De huurder verbindt zich ertoe om het voertuig niet te gebruiken in overtreding met de bepalingen van de wegcode, en bij niet-gebruik van het voertuig, het voertuig in verzekerde bewaring te stellen en tevens beschermd tegen de vorst.

De huurder verklaart het voertuig uitstekend te kunnen besturen, en niet ontzet te zijn uit het recht een voertuig te besturen. Hij zal gehouden zijn aan de verhuurder, of dezes plaatsvervanger, zijn rijbewijs en identiteitskaart voor te leggen. Het rijbewijs van de huurder dient ouder te zijn dan 2 jaar. Zo niet zal hem geen voertuig afgeleverd worden. Het rijbewijs mag door de verhuurder gevraagd worden, gedurende de verhuringperiode.

2.2.1: Boetes, belastingen of retributies

De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een bijkomende forfaitaire verwerkingsvergoeding van € 25 per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder.

2.2.2: Rookverbod

De huurder erkent eveneens op de hoogte te zijn gebracht door de verhuurder van het feit dat in de voertuigen een absoluut rookverbod van kracht is. Bij schending van dit rookverbod zal een toeslag aangerekend worden van € 250.

2.3. Verbod om met de huurwagen het Belgisch grondgebied te verlaten

Het is de huurder (en/of bestuurder) verboden om België te verlaten met het gehuurde voertuig zonde voorafgaande toestemming van de verhuurder.

Het is verplicht om bij de contractsluiting de intentie om met het gehuurde voertuig het Belgische grondgebied te verlaten aan te geven, aangezien het in dergelijk geval verplicht is om de ‘large-cover’ verzekering, aangeboden door LUXAUTO NV af te sluiten.

Grensoverschrijdende huur is toegestaan in de Benelux en Frankrijk zonder schriftelijke toestemming en in de volgende landen na schriftelijke toestemming van de verhuurder:

Andorra, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Wanneer regels betreffende grensoverschrijdende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid van alle verzekeringen.

2.4. Gebondenheid tot de overeenkomst

Indien de huurder bij de contractsluiting de facturatiegegevens van een andere natuurlijke of rechtspersoon opgeeft, dan zullen alle facturen op naam van die laatste opgesteld worden en zullen alle aanmaningen, betalingsherinneringen en andere communicatie gezonden worden naar de persoon vermeld bij de facturatiegegevens. De vermelding van een andere persoon bij de facturatiegegevens ontslaat de huurder niet van de persoonlijke naleving van alle huurdersverplichtingen. In het bijzonder kan betaling van facturen door de huurder niet geweigerd worden omwille van de vermelding van de facturatiegegevens uit de huurovereenkomst. De huurder verzekert aan de verhuurder dat zij persoonlijk het nodige doet voor de opvolging en naleving van alle verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst, desgevallend door zich te informeren bij de persoon vermeld onder de facturatiegegevens.

De ondertekenaar van huidige overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersonen, met de natuurlijke personen en met de verenigingen, in wiens naam hij optreedt ten overstaan van de verhuurder, voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt conform deze overeenkomst en conform de wettelijke bepalingen ter zake.

De consument/klant/huurder heeft het recht aan de verhuurder mede te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 7 werkdagen na de bestelling en ten laatste 48 uur voor de afhaling van het voertuig. Bij gebrek hieraan zal er een administratieve boete aangerekend worden van €150.

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

3.1 Gedurende de huurperiode neemt de huurder de verplichting op zich om olie, ad blue, koelvloeistof en water op het vereiste peil te houden. Mocht gedurende de verhuringperiode blijken dat de olie dient vervangen te worden, of het voertuig geeft visueel of digitaal enige signalisatie aan van servicevereisten, dan is de huurder gehouden deze onderhoudswerken te laten uitvoeren door een officiële garage van het merk van het betreffende voertuig.

Hij heeft het recht op terugbetaling dezer onkosten op volgende cumulatieve voorwaarden:

  • er werd voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder bekomen;
  • er wordt door de uitvoerder van de onderhoudswerken een behoorlijke factuur opgemaakt, opgesteld op naam van Luxauto NV, Roterijstraat 109 te 8790 Waregem met als ondernemingsnummer 0400.062.444;
  • het onderhoud is ‘normaal’, rekening houdend met het aantal afgelegde kilometers.

3.2 De huurder erkent dat de banden van het voertuig in goede staat verkeren, zonder sneden en met normale slijtage.

In geval van beschadiging van een dezer, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de huurder zich om beide banden op de as onmiddellijk te vervangen op kosten van de huurder zonder terugbetaling van de verhuurder dit door een andere band van dezelfde afmetingen, merk en type.

Indien gedurende de verhuring, één of meerdere banden, ten gevolge van normale slijtage, geen groeven meer zouden vertonen van meer dan 2 mm diepte, dan is de huurder verplicht deze te laten vervangen in onze werkhuizen, zo niet zijn alle lasten, vervolgingen en boeten, voortspruitende uit deze nalatigheid te zijnen laste.

3.3 De huurder erkent eveneens dat het gehuurde voertuig voorzien is van alle reglementaire benodigdheden zoals: doos voor eerste hulp bij ongevallen, driehoek, blusapparaat, fluorescerende vestjes en boorddocumenten, en verbindt zich deze benodigdheden en boorddocumenten terug te geven bij de teruggave van het voertuig.

Bij verlies van de boorddocumenten is een forfaitaire schadevergoeding van € 750 verschuldigd, alle andere objecten zal de verhuurder aan marktconforme waarde aanrekenen aan de huurder.

3.4 De huurder erkent dat het voertuig in propere staat is zowel interieur als exterieur. Wanneer de huurder het voertuig niet in gereinigde staat terugbrengt zal de verhuurder hiervoor een cleaning fee aanrekenen in het geval van normale gebruiksbevuiling startend vanaf € 30. In het geval het voertuig zich niet in een normale gebruiksbevuiling bevindt bij teruggave zal de verhuurder hiervoor een speciale cleaning aanrekenen ten bedrage van € 350. Het begrip niet normale gebruiksbevuiling wordt hieronder op niet-limitatieve wijze geïllustreerd met een aantal voorbeelden:
vlekken op de zetels, haren van dieren, hars, vuile laadruimte, …

ARTIKEL 4 – TERUGGAVE VAN HET VOERTUIG

Behoudens andersluidende overeenkomst, is de verhuring geldig voor 24 uren: van 08.00 uur tot 08.00 uur of van 17.00 uur tot 17.00 uur ‘s anderdaags. Uitgezonderd op zaterdag is de verhuring van bestel- en vrachtwagens geldig voor één dag: van 08.00 uur tot 17 uur. Elke breuk van een dag, wordt als volledige dag beschouwd, voor het berekenen van de huurprijs.

Indien het voertuig buiten kantooruren van LUXAUTO NV wordt teruggebracht, zal door LUXAUTO NV een eenzijdige staat van retour van het voertuig opgemaakt worden, waarbij de huurder en/of bestuurder te aldus impliciet te kennen geeft aansprakelijk te zijn voor de schade zoals opgemerkt bij de controle van het voertuig. De staat van retour zal echter meegedeeld worden aan de huurder en/of bestuurder m.o.o. een tegensprekelijke expertise, doch bij gebrek aan reactie binnen de 5 werkdagen, wordt de huurder/bestuurder geacht akkoord te gaan met de opgemaakte staat van retour.

Indien het voertuig in een ander kantoor retour gebracht zou worden dan het kantoor van vertrek van het voertuig, dan zal er een drop-off fee aangerekend worden van € 20,66.

De vergoeding van € 150 per dag is ook verschuldigd (zie artikel 6), wanneer de huurder sleutels niet teruggeeft aan de verhuurder. De teruggave van het voertuig vindt plaats door de afgifte van de sleutels ervan aan de bediende van de verhuurder, binnen de openingsuren van het agentschap.

De gebruiksduur van het voertuig en de verantwoordelijkheid van de huurder ervoor nemen slechts een einde op het ogenblik van die afgifte. Alle boetes wegens verkeersovertredingen en alle vergoedingen of boetes voor parkeren, blijven ten laste van de huurder.

ARTIKEL 5 – TERUGNAME VAN HET VOERTUIG

Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder op kosten van de huurder teruggenomen worden, waar het zich bevindt, van het ogenblik dat de overeengekomen huurperiode overschreden is, of de huurder in gebreke blijft inzake betaling of indien de verhuurder de huurder verdenkt van onwettige handelingen, zelfs indien deze geen tussenkomst van de Rechtbank vergen.

De verhuurder schuift alle verantwoordelijkheid van zich af voor schade, voortvloeiend uit dergelijke terugwinning van het voertuig en is in dat geval niet verantwoordelijk voor enig voorwerp of materie dat zich nog zou bevinden in het voertuig.

ARTIKEL 6– LAATTIJDIGE TERUGGAVE VAN HET VOERTUIG

Indien de huurder, het gehuurde voertuig niet terugbrengt op de vastgestelde datum, is hij verplicht de verhuring en de afgelegde KM te betalen aan de normale prijs - zonder te kunnen genieten van eventueel speciale voorwaarden welke hem zouden toegekend zijn - vermeerderd met een vergoeding van € 150 per dag vertraging, en dit zonder ingebrekestelling.

Hij is eveneens verplicht, alle algemene onkosten, veroorzaakt door opzoekingen voor het terug in bezit nemen van het voertuig, aan de verhuurder terug te betalen.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle bezittingen of waarden, vervoerd of achtergelaten in of op het voertuig door de huurder of ieder ander persoon, tijdens de duur van onderhavig contract of na het inleveren van genoemd voertuig bij de verhuurder, of voor verliezen of schade die direct of indirect zouden kunnen voortvloeien uit een mechanische tekortkoming van het voertuig en wordt ontlast van alle verantwoordelijkheden.

ARTIKEL 8 – GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

De huurder verbindt er zich toe, dat het genoemd voertuig niet zal aangewend worden voor het duwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen, behoudens akkoord van de verhuurder, en voor onwettige doeleinden.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, is het verboden reclamebelettering en trekhaken aan te brengen op het verhuurde voertuig. Deze worden bij het einde van de huur door de huurder verwijderd of door de verhuurder, op kosten van de huurder.

Het voertuig mag niet onderverhuurd worden en niet gebruikt worden in het kader van sportwedstrijden voor voertuigen of in geval van een elektrisch voertuig, gebruikt worden als stroombron om andere toestellen of gebouwen te voorzien van stroom.

Het voertuig mag niet bestuurd worden door een persoon die zich onder invloed van geestrijke dranken of verdovende middelen bevindt. Indien de huurder/de bestuurder het voertuig onder invloed van geestrijke dranken of verdovende middelen bestuurt, komen de afgesloten verzekeringen te vervallen en is de huurder/bestuurder volledig aansprakelijk.

De huurder verbindt er zich tevens toe alle inbeslagneming van het voertuig te beletten. Indien de huurder het gehuurde voertuig wil laten besturen door derden, moet hij vooraf de schriftelijke toelating van de verhuurder bekomen en een bij premie hiervoor betalen. Ingeval van inbreuk op deze overeenkomst, verklaart de huurder zich, van meet af aan, burgerlijk verantwoordelijk voor deze derden, en zal de schade welke hieruit voortvloeit zelf dragen.

Het gehuurde voertuig mag niet gebruikt worden voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, toxische en/of bijtende goederen, brandbare vloeistoffen, noch radioactieve stoffen, evenals voor het door de wet geregeld taxivervoer. De voertuigen mogen niet aangewend worden voor bezoldigd personenvervoer of voor met dit laatste gelijkgesteld gratis vervoer (KB 15.03.1968)

Bij niet-naleving van deze beschikking zullen het verhaal en andere gevolgen welke de verhuurder ondergaat door zijn verzekeringsmaatschappij en/of derden automatisch op de huurder overgedragen worden.

Huurders welke verzwarende antecedenten hebben gehad qua ongevallen, vluchtmisdrijf, dronkenschap of alcoholintoxicatie, dienen dit vooraf te melden aan de verhuurder.

ARTIKEL 9 – VERLENING VAN DE HUURPERIODE

Indien de huurder de verhuringperiode wenst te verlengen, zal dit moeten gebeuren in het filiaal van de verhuurder, ofwel schriftelijk per fax of per e-mail aan de verhuurder. Deze aanvraag dient ten minste 24 uur voor het einde van de verhuringperiode te gebeuren. Deze aanvraag tot verlenging heeft maar haar uitwerking na het akkoord verkregen te hebben van de verhuurder, en na bovendien de kostprijs, voortspruitende uit deze verlenging en de reeds verworven prijs te hebben geregeld.

ARTIKEL 10 – WAARBORG

10.1 De verhuurder heeft het recht van de huurder een waarborg te eisen, hetzij bij het in ontvangst nemen van het voertuig, hetzij bij aanvraag om verlenging. Het bedrag van deze waarborg werd vastgesteld en bepaald in het contract. De verhuurder heeft het recht om het bedrag van de waarborg te compenseren met elk bedrag dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd blijft.

10.2 Indien de huurder uit eigen beweging de voorziene huurperiode verlengt met maximum 24 uur, zonder goedkeuring van de verhuurder zal dit feit worden gelijkgesteld met ontvreemding van het voertuig en zal de verhuurder het recht hebben klacht neer te leggen bij de bevoegde instantie. Indien in deze periode van verlenging, zonder toestemming van de verhuurder, de geldigheid van de schouwings- en verzekeringskaart komt te vervallen, zal de verhuurder elke verantwoordelijkheid afwijzen, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit voertuig zonder geldige schouwings- en verzekeringskaart en de huurder zal de volledige verantwoordelijkheid en de schadelijke gevolgen ervan dragen.

ARTIKEL 11 – VERVOERDE GOEDEREN EN PERSONEN

De verantwoordelijkheid voor goederen welke aan boord van het gehuurde voertuig vervoerd worden, blijf volledig ten laste van de huurder. De contractueel opgegeven bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel of overlijden ten gevolge van een ongeval waarbij zijn aansprakelijkheid betrokken is. De repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. De verhuurder raadt aan bij gebruik in het buitenland van het gehuurde voertuig een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurder en inzittenden van het gehuurde voertuig.

ARTIKEL 12 – DEFECT AAN HET VOERTUIG

In geval van defect is de huurder verplicht, om onverwijld instructies te vragen aan de verhuurder.

Indien deze laatste het nodig acht de reparaties in zijn eigen werkhuis te laten uitvoeren, of indien ten gevolge van een ongeval, het voertuig bij hem moet teruggebracht worden, zal dit moeten gebeuren op kosten van de huurder en op zijn verantwoordelijkheid.

Indien de verhuurder zelf de herstelling niet wenst uit te voeren, dient de huurder een schriftelijke prijsopgave te doen van de herstellingskosten. De verhuurder zal schriftelijk zijn akkoordverklaring bevestigen. Kosten gemaakt door de huurder en/of de bestuurder, en waarvoor een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder aanwezig is, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld op naam van Luxauto NV, Roterijstraat 109 te 8790 Waregem met als ondernemingsnummer 0400.062.444.

ARTIKEL 13 – ONGEVAL EN/OF BESCHADIGING AAN HET VOERTUIG

Bij ongeval of beschadiging van het voertuig is de verantwoordelijkheid van de huurder tegenover de verhuurder beperkt tot een vrijstelling en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de verhuring en bepaald in het afgesloten contract, alsook een dagvergoeding voor iedere dag stilstand.

Deze dagvergoeding wordt bepaald in art. 17 van dit contract, voor gans de duur van de stilstand van het gehuurde voertuig. Indien een derde verantwoordelijk wordt verklaard voor verlies of schade aan het voertuig, zal de huurder gecrediteerd worden met de door de verhuurder ontvangen sommen, en terugbetaald worden, indien het geval zich voordoet.

De vergoeding van schade aan het voertuig is eveneens verschuldigd wanneer de verhuurder omwille van al dan niet beleidsmatige redenen niet overgaat tot effectieve herstelling. De schade zal in dat geval berekend worden aan de hand van een objectief bestek.

13.1 De vrijstelling voor schade aan het voertuig

De vrijstelling bij ongeval voor de schade aan het voertuig van de verhuurder is afhankelijk van het type voertuig en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de verhuring en bepaald in het afgesloten contract.

Standaard bedraagt de maximum vrijstelling per schadegeval voor de eigen schade € 5.000. Mits betaling van een bijkomende vergoeding wordt deze vrijstelling verlaagd. De vrijstelling zal aangerekend worden per schadegeval.

De huurder blijft echter verantwoordelijk voor alle schade, in de gevallen beschreven in artikel 12, 14, 15 en 19 van deze voorwaarden.

De huurder zal tevens volledig verantwoordelijk blijven voor alle schade indien het gehuurde voertuig gebruikt of bestuurd wordt in overtreding met de inhoud van deze algemene voorwaarden en zeker in geval van gebruik in overtreding met artikelen 2, 3, 8 en 16 van huidig contract.

Huidig contract is geen omnium verzekeringsovereenkomst en een louter contract sui generis.

13.2 De vrijstelling per tegenpartij i.g.v. burgerlijke aansprakelijkheid

Daarnaast is bij ongeval een vrijstelling per tegenpartij van toepassing bij verzekering burgerlijke aansprakelijkheid indien de verantwoordelijkheid van de bestuurder betrokken is en gevolgd wordt door een vergoeding aan een tegenpartij.

Het bedrag van deze vrijstelling werd vastgesteld op € 1.500 tot het maximum bedrag van de vrijstelling. Uitgezonderd van de verzekering is het gebruik van het voertuig voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De verzekeringsdekking komt volledig te vervallen wanneer een niet-geautoriseerde bestuurder het voertuig gebruikt of wanneer de bestuurder van het voertuig niet in het bezit is van een geldig rijbewijs op het moment dat het geval voor de verzekering zich voordoet.

Brand en diefstal behouden steeds een niet afkoopbare franchise van € 2500.

13.3. Glas- en/of bandenbreuk

De hoger vermelde vrijstellingen zijn ook niet van toepassing in geval van glasbreuk en bandenbreuk en worden alsdan integraal tegen kostprijs aan de huurder aangerekend. De huurder heeft evenwel de mogelijkheid zich te verzekeren tegen glasbreuk en bandenbreuk mits het betalen van een bijkomende premie hiervoor bij aanvang van het verhuurcontract. Deze premie is te onderscheiden van de hoger vermelde bijkomende vergoeding. De kosten verbonden aan het vervangen van een platte band alsook de kosten ten gevolge van glasbreuk van spiegels & lichten of vandalisme, blijven steeds volledig ten laste van de huurder, zelfs na het betalen van een bijkomende premie.

Bij incidenten en schadegevallen, zelfs bij de schadegevallen in recht, zullen forfaitaire administratiekosten aangerekend worden ten bedrage van € 35. Bij onregelmatigheden en schade waarvoor de huurder volledig verantwoordelijk blijft worden er forfaitaire administratiekosten ten bedrage van € 500,-/per contract aangerekend.

ARTIKEL 14 – DAK-EN TRANSPORTSPORTSCHADE

Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomtakken of andere zaken in de hoogte, blijven volledig ten laste van de huurder. Ook alle schade veroorzaakt door hagel of andere natuurrampen, zijn niet verzekerd en volledig ten laste van de huurder zelfs na afkoop van een vrijstelling.

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor elke dak- en transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading, evenals voor dakschade (zijnde schade boven de zijspiegel), zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig. In deze gevallen kan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder geen aanspraak maken op enige vrijstelling of ontlasting van aansprakelijkheid, zodat hij de totaliteit van de schade aan het ganse huurvoertuig met inbegrip van schade aan de chassiscabine, de laadklep, als aan het volledige koetswerk en laadkast aan de verhuurder zal vergoeden.

Voor dakschade bedragen de forfaitaire administratiekosten € 500.

ARTIKEL 15 – DEPANNAGE- EN/OF REPARATIEKOSTEN

Alle depannage- en/of reparatiekosten te wijten aan een nalatigheid of fout van de chauffeur/huurder, vallen volledig ten laste van de huurder. De huurder verklaart voldoende ingelicht te zijn omtrent de verzekeringsproducten en afkoopmogelijkheden alsook eventuele forfaitaire schades.

De vrijstellingen (franchisen) vermeld op de voorzijde van het ondertekende contract houden reeds rekening met de extra betaalde premies door de huurder.

ARTIKEL 16 – VERPLICHTINGEN I.G.V. ONGEVAL EN VERHAALRECHTEN

De huurder verzaakt aan elk verhaal tegen de verhuurder, ten gevolge van een ongeval, waarvan hijzelf, of iedere inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zou kunnen zijn. De huurder staat borg voor en vrijwaart de verhuurder tegenover de hierboven genoemde en alle andere derden, in elk geval waarin de verzekering burgerlijke verantwoordelijkheid haar toepassing niet of slechts gedeeltelijk vindt.

Bij ongeval of incident met het voertuig, blijft de huurder de bewaker van dit voertuig en is hij verplicht dezelfde dag de verhuurder op de hoogte te brengen, hetzij per E-mail of per aangetekend schrijven.

De huurder is eveneens gehouden, de formulieren bestemd voor de verzekering in te vullen. Hij verbindt zich onmiddellijk het ongeval of incident te doen vaststellen door de Politie, en indien mogelijk, de identiteit van eventuele getuigen op te nemen.

Indien er bij ongeval geen vaststelling wordt gedaan door de politie op de plaats van het ongeval, verbindt de huurder er zich toe tot het betalen van de volledige schade aan het gehuurde voertuig, inclusief gebruiksderving, zoals voorzien in art. 17 der algemene verhuurvoorwaarden.

Indien de huurder de ongevalsaangifte en vaststellingen door de politie niet overmaakt binnen de 48u aan Luxauto, dan zal een administratiekost van € 150 worden aangerekend aan de huurder. Bij onmogelijkheid om het voertuig binnen te brengen, zal de teruggave of terugzending naar de plaats van herkomst, geschieden op kosten en door de zorgen van de huurder, en de huur blijft lopen tot bij de teruggave van het voertuig in de garage van de verhuurder.

Bij brand en/of diefstal van het voertuig, moet de huurder dezelfde formaliteiten vervullen, en bovendien de diefstal aangeven bij de Politie. Hij moet de verhuurder van het gebeurde op de hoogte brengen, zoals hierboven vermeld. Boeten of onkosten van gelijk welke aard, zijn ten laste van de huurder.

ARTIKEL 17 – NIET-AFHALING VAN HET VOERTUIG

Er wordt nadrukkelijk overeengekomen, dat, indien een voertuig voorbehouden en niet afgehaald wordt, de huurder verplicht is, voor iedere dag wachttijd of stilstand van dit voertuig, een forfaitaire genotsderving van € 150 per dag te betalen. De vergoeding voorzien in dit artikel blijft door de huurder verschuldigd voor iedere dag stilstand van het voertuig, hetzij door zijn toedoen, door zijn schuld of wegens ongeval. Voor voertuigen met het rijbewijs C bedraagt de dagelijkse gebruiksderving € 250. Bij reservatie betaalde voorschotten zijn definitief door de verhuurder verworven, en worden niet terugbetaald aan de huurder.

ARTIKEL 18 – KILOMETERTELLER

De huurder verklaart formeel dat, op het ogenblik van de in ontvangst name van het voertuig, de kilometerteller juist en in perfecte staat verkeerde. Indien de kilometerteller vrijwillig beschadigd werd, verbindt de huurder zich de verhuring te betalen op basis van 1250 KM per dag.

De huurder kan alleen van de verplichting deze vergoeding te betalen, ontslagen worden, bij eventuele faling van de kilometerteller, en indien de verhuurder onmiddellijk per telefoon op de hoogte gebracht werd. Deze laatste zal alsdan alle nuttige instructies verstrekken, om de teller terstond te laten herstellen. In dat geval zal de afgelegde afstand bepaald worden aan de hand van een wegenkaart.

ARTIKEL 19 – VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Er wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de verhuurder niet meer verplicht is zijn voertuig voor burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren, indien de overeengekomen termijn van teruggave, overschreden werd.

ARTIKEL 20- BETALING, BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

Iedere verhuring dient contant betaald te worden.

Een bedrag van € 4,49 per contract wordt aangerekend bij wijze van deelname in de milieukosten. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Luxauto, nl. Roterijstraat 109, 8790 Waregem.

Bij elke verhuring wordt een tegensprekelijke schadefiche opgesteld die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de aanvang van de huurperiode.

Elke schuld van de huurder of verhuurder niet betaald op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op van 1% per maand. Bovendien wordt in dat geval een schadevergoeding gelijk aan 10% op het openstaand saldo opeisbaar met een minimum van € 150.

Indien de huurder een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER en een factuur op de vervaldatum niet of gedeeltelijk niet betaald werd, dan zal de verhuurder aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste kosteloze herinnering en na het verstrijken van een termijn van minstens 14 kalenderdagen ingaande op de derde dag na de verzending van de herinnering aan de huurder. Wanneer de herinnering via elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van 14 kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de huurder.

De klant doet afstand van artikel XII.25 §1 van het Wetboek van Economisch Recht en stemt ermee in dat de wijze van een elektronisch aangetekende zending wordt aanvaard. Wanneer de klant een elektronisch aangetekende zending zal ontvangen, verbindt hij zich ertoe deze te openen en kan hij in geen geval expliciet of impliciet weigeren om de elektronische aangetekende zending te ontvangen.

Indien de huurder een consument is, wordt elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, verhoogd met een forfaitair schadebeding dat als volgt wordt berekend:

  • 20,00 euro wanneer het verschuldigde saldo kleiner of gelijk is aan 150,00 euro
  • 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigd saldo op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is;

Bovendien is in geval van laattijdige betalingen door de huurder een intrest verschuldigd vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering wordt verstuurd, ten belope van het percentage bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 inzake de Betalingsachterstand in Handelstransacties.

Indien de verhuurder de op haar rustende verplichtingen niet naleeft, dan is de huurder-consument gerechtigd op een gelijkwaardige schadevergoeding en intrest als voormeld berekend op de waarde van de huurovereenkomst, mits naleving van dezelfde voorwaarden.

ARTIKEL 21 – BESLAG OF SEKWESTER

In geval van strafrechtelijk of burgerrechtelijk beslag of sekwester of indien een derde partij enig recht op het verhuurde voertuig laat gelden, moet de huurder dit binnen 24 uur per post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de verhuurder melden.

Alle kosten van revindicatie door de verhuurder, met inbegrip van de erelonen van zijn raadslieden, blijven ten laste van de huurder.

ARTIKEL 22 – TAAL

Het feit dat de huurder bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal, ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Bij het reserveren van een voertuig bent U steeds door deze voorwaarden gebonden en aanvaardt U deze algemene voorwaarden.

Luxauto NV behoudt zich steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken. Alle bovenvermelde bedragen zijn excl. BTW. Waar volgens de wetgeving BTW van toepassing is, zal deze aangerekend worden. In ieder geval wijst LUXAUTO NV erop dat haar algemene voorwaarden ten allen tijde consulteerbaar zijn op haar website: https://www.luxauto.be/nl/algemene-voorwaarden

ARTIKEL 23 – WET OP DE PRIVACY EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Als verhuurder en titularis van een voertuig zijn wij wettelijk verplicht ten allen tijde de identiteit van de huurder kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de gegevens van de huurder in een beschermde omgeving bij te houden.

Wij citeren artikel 67ter : Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd. Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.

De klant kan gedurende dertig dagen zijn gegevens consulteren doch dit ontslaat de verhuurder niet van zijn plicht de contractuele gegevens in ongewijzigde vorm te bewaren. Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail aan privacy@luxauto.be .

De verhuurder verklaart dat de gegevens van de klant op een beschermde hardware worden opgeslagen die enkel door de hiertoe bevoegde personen kan geconsulteerd worden. Deze gegevens worden enkel aangewend in het kader van elke wettelijke verplichting inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering. De voertuigen van de verhuurder zijn uitgerust met een volgsysteem. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving enkel toegankelijk door een bevoegd persoon van de verhuurder. Het volgsysteem en de daaruit voortkomende informatie heeft tot doel het voertuig te beschermen tegen ontvreemding en kan tevens door de verhuurder aangewend worden om te beoordelen of de huurder als goede huisvader van het voertuig gebruik heeft gemaakt.

De gegevens kunnen enkel vrijgegeven worden met een bevelschrift van een onderzoeksrechter, in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude, op vraag van de huurder of in een procedure in rechte tussen de contractspartijen onder meer om na te gaan of het voertuig werd gebruikt als een goede huisvader (onder contractspartijen wordt verstaan: de huurder en hoofdelijk aansprakelijke bestuurder). De verhuurder behoudt zich ook het recht voor de gegevens te bezorgen aan gerechtelijke instanties indien zij dit nuttig acht.

Indien de klant toestemming heeft gegeven dat zijn gegevens mogen gebruikt worden voor contact per mail, sms, fax, post zullen deze enkel gebruikt worden voor communicatie met betrekking tot het huren van een voertuig en elke andere communicatie kaderend in de activiteiten van Luxauto NV. De gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen en worden onder geen enkel beding voor andere commerciële doeleinden gebruikt dan deze geëigend aan Luxauto NV. De huurder kan ten allen zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens intrekken. De gegevens worden dan niet meer voor intern commercieel doel aangewend maar worden conform de wettelijke verplichtingen wel nog bewaard.

sluit

label.corona.title


label.corona.text